Amagerværket, Vattenfall A/S: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

17-12-2012

Miljøstyrelsen har afgjort, at Amagerværket kan genindfyre en mængde på ca. 1600 tons sammenblandet kul og bioflyveaske på værkets blok 3, uden at det kræver særskilt miljøgodkendelse
Klagefrist: 14. januar 2013 kl. 16.00

Miljøstyrelsen har afgjort, at Amagerværket, Kraftværksvej 37, 2300 København S, kan genindfyre en mængde på ca. 1600 tons sammenblandet kul og bioflyveaske på værkets blok 3, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

- afgørelse, Amagerværket

Miljøstyrelsens afgørelse kan ses på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning:
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem som er klageberettigede.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K
eller

Klagen skal senest være modtaget den 14. januar 2013 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk