Vattenfall Fynsværket: Miljøgodkendelse

04-08-2012

Miljøstyrelsen har givet Vattenfall Fynsværket, Havnegade 120, 5000 Odense C miljøgodkendelse med forlængelse af tidsbegrænset godkendelse til udledning af kølevand.
Klagefristen udløber: 3. september 2012 kl. 16.00

Miljøstyrelsen har givet Vattenfall Fynsværket, Havnegade 120, 5000 Odense C miljøgodkendelse med forlængelse af tidsbegrænset godkendelse til udledning af kølevand.

- miljøgodkendelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem som er klageberettigede.

Klagen sendes til:
Miljøstyrelsen Odense
C. F. Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ
eller
hvor den skal være modtaget senest den 3. september 2012 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold.
Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .