Vattenfall A/S Nordjyllandsværket: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

28-08-2012

Miljøstyrelsen har revurderet vilkår i miljøgodkendelsen for Nordjyllandsværket.
Samtidig er meddelt afgørelser om ingen VVM-oligt for revurderingen af vilkår vedr. olietankene.
Klagefristen udløber: 25. september 2012 kl. 16.00

Miljøstyrelsen har revurderet vilkår i miljøgodkendelsen for Nordjyllandsværket, Nefovej 50, 9310 Vodskov.

Miljøstyrelsen Aarhus har vurderet, at der i forbindelse med at driften af olietankene 11-13 på Nordjyllandsværket genoptages, er behov for fastsættelse af nye vilkår vedrørende olietankene i forhold til revurderingen af 6. januar 2006. Alle vilkår i denne revurdering er således nye.

- afgørelse om revurdering, excl. bilag B
- bilag B, rapport tank 10
- bilag B, rapport tank 11
- bilag B, rapport tank 12
- bilag B, rapport tank 13

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Man kan få afgørelsen tilsendt eller stille spørgsmål til afgørelsen ved at henvende sig til Miljøstyrelsen Aarhus. Ring på telefon 72 54 40 00 eller skriv til

Ingen VVM-pligt:
Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for revurderingen af vilkår vedrørende olietankene på Nordjyllandsværket.

- afgørelser om ingen VVM-pligt
- VVM-screening

Klagevejledning:
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem der er klageberettiget.

Klagen sendes til:
Miljøstyrelsen Aarhus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller
hvor den skal være modtaget senest den 25. september 2012 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen Aarhus videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr:
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold.
Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .

Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.

Søgsmål:
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt/annonceret.