Novo Nordisk A/S i Kalundborg, Afgørelse vedrørende sikkerhedsniveau

27-08-2012

Novo Nordisk , Kalundborg har udarbejdet et sikkerheds-dokument på grundlag af reglerne ririsikobekendtgørelsen.
Klagefrist: 24. september 2012 kl. 16.00.

Novo Nordisk A/S i Kalundborg
Afgørelse vedrørende sikkerhedsniveau
I sikkerhedsdokumentet har virksomheden klarlagt risikoen for et større uheld og godtgjort, at der findes sikkerhedsforanstaltninger til begrænsning af denne risiko. På det grundlag har Miljøstyrelsen afgjort, at virksomhedens sikkerhedsniveau er acceptabelt på en række nærmere angivne vilkår.

Miljøstyrelsen Roskildes afgørelse vedrørende sikkerhedsniveau 120827.pdf

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem som er klageberettigede. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller , hvor den skal være modtaget senest den 24. september 2012 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .

Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.

Betingelser, mens en klage behandles
En klage har opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Søgsmål
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt/annonceret.