DuPont Nutrition Biosciences ApS, Grindsted: Miljøgodkendelse

07-08-2012

Miljøstyrelsen har givet DuPont Nutrition Biosciences ApS, Grindsted, miljøgodkendelse til etablering af farvning af pektin på virksomhedens eksisterende pektinmodificeringsanlæg.
Klagefrist: 3. september 2012 kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet DuPont Nutrition Biosciences ApS, Tårnvej 25, 7200 Grindsted, miljøgodkendelse til farvning af pektin på virksomhedens eksisterende pektinmodificeringsanlæg.

Farvet pektin anvendes til teknisk farmaceutisk formål, eksempelvis som absorberende materiale i specielle typer plastre.

Afgørelsen kan ses herunder.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Ingen VVM-pligt
Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for farvning af pektin på DuPont Nutrition Biosciences ApS, Tårnvej 25, 7200 Grindsted.

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. De klageberettigede, fremgår af afgørelsen og af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller , hvor den skal være modtaget senest den 3. september 2012 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet

Klagegebyr
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk.

Afgørelse