Dong Energy A/S Studstrupværket: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

24-08-2012

Miljøstyrelsen har afgjort, at Dong Energy A/S Studstrupværket kan foretage et tidsbegrænset mindre forsøg med indfyring af petcoke, uden af der skal gives særskilt miljøgodkendelse hertil.
Klagefristen udløber: 21. september 2012 kl. 16.00

Miljøstyrelsen har afgjort, at Dong Energy A/S, Studstrupværket Ny Strudstrupvej 14, 8541 Skødstrup kan foretage et tidsbegrænset mindre forsøg med indfyring af petcoke, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

- afgørelse om ingen godkendelsespligt

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning:
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem som er klageberettigede.

Klagen sendes til:
Miljøstyrelsen Aarhus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller
hvor den skal være modtaget senest den 21. september 2012 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen Aarhus videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling.
Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold.
Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk