Dampanlæg er ikke VVM-pligtig

03-08-2012

Miljøstyrelsen Roskilde har meddelt afgørelse om at etablering af ny dampcentral på Inter Terminals SGOT ApS, Holtengårdsvej 25, 4230 Skælskør, ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. nr. 1510 af 15/12 2010, § 3, stk. 2.

Miljøstyrelsen Roskilde har meddelt afgørelse om at etablering af ny dampcentral på Inter Terminals SGOT ApS, Holtengårdsvej 25, 4230 Skælskør, ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. nr. 1510 af 15/12 2010, § 3, stk. 2.

Miljøstyrelsens afgørelse og virksomhedens VVM-anmeldelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk :

- Afgørelse
- VVM screeningsskema
- Ansøgning om miljøgodkendelse

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen, for så vidt angår retlige spørgsmål. Klage skal sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny. Østergade 7, 4000 Roskilde eller som e-post til , hvor den skal være modtaget inden fredag 31. august 2012 kl. 16.00.

Beskrivelse af klageberettigede, gebyr og betingelser for klage fremgår af afgørelsen og kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.

Miljøstyrelsen
Ny. Østergade 7, 4000 Roskilde
Tlf.: 7254 4355
e-post: