CP Kelco ApS, Miljøgodkendelse

22-08-2012

CP Kelco ApS, Lille Skensved, godkendelse til at fristen for gennemførelse af en handlingsplan for reduktion af støj fra virksomheden kan forlænges.
Klagefrist: 19. september 2012 kl. 16.00.

CP Kelco ApS
Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet CP Kelco ApS, Ved Banen 16 i Lille Skensved godkendelse til at fristen for gennemførelse af en handlingsplan for reduktion af støj fra virksomheden kan forlænges. Fristen ønskes forlænget som følge af et kommende energiprojekt, der vil overflødiggøre en del af de fastsatte støjdæmpningstrin.

Afgørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem som er klageberettigede. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller , hvor den skal være modtaget senest den 19. september 2012 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyr-ordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .

Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.

Betingelser, mens en klage behandles
En klage har opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Søgsmål
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt/annonceret.