Arla Foods Ingredients Group P/S Danmark Protein: Afgørelser

24-08-2012

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at en udvidelse af formalerkapaciteten hos Arla Foods Ingredients Group, P/S, Danmark Protein kan gennemføres uden, at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil. Miljøstyrelsen har samtidigt truffet afgørelse om, at udvidelsen ikke er VVM pligtig.
Klagefristen udløber: 21. september 2012 kl. 16.00

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at en udvidelse af formalerkapaciteten hos Arla Foods Ingredients Group, P/S,  Danmark Protein, Sønderupvej 26, 6920 Videbæk kan gennemføres uden, at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil. Miljøstyrelsen har samtidigt truffet afgørelse om, at udvidelsen ikke er VVM pligtig.
Miljøstyrelsens afgørelser kan ses herunder.

- afgørelse om ingen godkendelsespligt
- afgørelser om ingen VVM-pligt

Offentligheden har helt eller delvis adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen om ikke godkendelsespligt. Endvidere kan der klages over afgørelsen om at udvidelsen ikke er VVM-pligtig for så vidt angår retslige spørgsmål. Klageberettigede fremgår af afgørelserne.

Klage skal sendes til:
Miljøstyrelsen Aarhus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller
og skal være modtaget senest den 21. september 2012 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen Aarhus videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Beskrivelse af klageberettigede, gebyr og betingelser for klage fremgår af afgørelsen og kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder