Svendborg Kraftvarme A/S: Miljøgodkendelse

12-04-2012

Miljøstyrelsen har givet Svendborg Kraftvarme tillægsgodkendelse til en forsøgsafbrænding af 500 tons farligt affald i perioden frem til 30. juni 2012. Klagefristen udløber d. 10. maj 2012 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen har givet Svendborg Kraftvarme, Bodøvej 15, 5700 Svendborg, tillægsgodkendelse til en forsøgsafbrænding af 500 tons farligt affald i perioden frem til 30. juni 2012.

Affaldet består af olieholdige affaldsprodukter, absorptionsmidler, lim, malingsprodukter og emballage til ovenstående, samt medicin affald og boremudder, som kan forbrændes fuldstændigt ved forbrændingstemperaturen på Svendborg Kraftvarme.

Miljøstyrelsens afgørelse kan ses herunder og offentliggøres ikke i trykte aviser. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Ingen VVM-pligt
Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for forsøgsafbrændingen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem der er klageberettigede. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller , hvor den skal være modtaget senest den 10. maj 2012 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .

Afgørelse