Nyt affaldsbehandlingscenter Amagerforbrænding: Udstedelse af kommuneplantillæg mv. samt miljøgodkendelse

17-04-2012

Miljøstyrelsen offentliggør forslag til kommuneplantillæg samt en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for nyt affaldsbehandlingscenter til erstatning for det eksisterende forbrændingsanlæg på Amager.
Klagefrist: 15. maj 2012 kl. 16.00

Kommuneplantillæg m.v.
Miljøstyrelsen offentliggør forslag til kommuneplantillæg samt en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for nyt affaldsbehandlingscenter til erstatning for det eksisterende forbrændingsanlæg på Amager.

Ifølge VVM-bekendtgørelsen er det i dette tilfælde Miljøstyrelsen, der står for planlægningen. Derfor er det Miljøstyrelsen, som udsteder kommuneplantillæg og VVM-redegørelse for Amagerforbrænding. I kommuneplantillægget indgår en miljørapport, som beskriver de væsentlige indvirkninger på miljøet af planens gennemførelse, og rimelige alternativer.
Miljøgodkendelse
Sammen med VVM-redegørelsen offentliggøres en godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven. Anmodning om at se sagen eller få tilsendt miljøgodkendelsen skal rettes til Miljøstyrelsen Roskilde.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen. Det gælder både i forhold til miljøgodkendelsen og eventuelt supplerende materiale.

Anskaffelse af materiale
Se kommuneplantillæg, miljørapport, VVM-redegørelse samt miljøgodkendelse her eller få materialet ved henvendelse til Miljøstyrelsen Roskilde (tlf. 72 54 40 00), som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

1. Udstedelsesbrev
2. Sammenfattende redegørelse
3. Kommuneplantillæg inkl. miljøvurdering
4. Ikke-teknisk resume
5. VVM-redegørelse
6. Visualiseringer
7. Miljøgodkendelse
8. Bilag 1 til miljøgodkendelsen: Ansøgning om miljøgodkendelse med bilag 1-7
9. Bilag 2 til miljøgodkendelsen: Ansøgning om miljøgodkendelse supplerende bilag 8-9

Klagevejledning – udstedelse af kommuneplantillæg m.v.
Udstedelsen af kommuneplantillægget kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.

Klagefristen er 4 uger fra i dag. Klage skal sendes direkte til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post til . Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. for privatpersoner eller 3000 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk .

Udstedelsen af kommuneplantillægget kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.

Klagevejledning – meddelelse af miljøgodkendelse
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Hvem som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7–11, 4000 Roskilde eller , hvor den skal være modtaget senest tirsdag den 15. maj 2012 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet

Miljøgodkendelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.

Anfør venligst dit navn og adresse samt jr. nr. MST-1459-00005.