Kommunekemi a/s: Miljøgodkendelse til ændring af vilkår for Modtageanlæg for fast affald

17-04-2012

Miljøstyrelsen har givet Kommunekemi a/s ændrede vilkår for modtageanlæg til fast affald. Klagefristen udløber d. 15. maj 2012 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen har givet Kommunekemi a/s, Lindholmvej 3, 5800 Nyborg, ændrede vilkår for modtageanlæg til fast affald.

Miljøgodkendelsen omfatter ændringer i, hvordan opgørelse af lagerstørrelse foretages og andre metoder til at overvåge og sikre jord og grundvand mod forurening.

Miljøstyrelsens afgørelse kan kun ses herunder og offentliggøres ikke i trykte aviser. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem der er klageberettigede. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller , hvor den skal være modtaget senest den 15. maj 2012 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .

Afgørelse