Avedøreværket, Hammerholmen 50, 2750 Hvidovre. Miljøgodkendelse.

04-04-2012

Miljøstyrelsen Roskilde har meddelt DONG Energy, Avedøreværket, godkendelse til at udføre et forsøg med indblæsning af befugtet kulflyveaske i hovedkedlen på blok 2. Klagefristen udløber den 2. maj 2012 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen Roskilde har meddelt DONG Energy, Avedøreværket, godkendelse til at udføre et forsøg med indblæsning af befugtet kulflyveaske i hovedkedlen på blok 2. Formålet med at indblæse kulflyveaske er at undgå korrosion i kedlen. Avedøreværket har i forvejen godkendelse til at indfyre tør kulflyveaske, men da der i fremtiden kan opstå en mangelsituation, ønsker værket at undersøge, om det er teknisk muligt også at indfyre befugtet aske. Befugtet aske er i dag fx oplagret udendørs på Asnæsværket.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøstyrelsen er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over godkendelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde, i hænde eller senest onsdag den 2. maj 2012 kl. 16.00. Klage kan også sendes til mailadressen: . Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af sagen, at der indbetales et gebyr til nævnet, som også opkræver gebyret. Behandlingen af klagen påbegyndes ikke, før gebyret er modtaget. Indbetales gebyret ikke rettidigt, bortfalder klagen.

Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Godkendelsen kan ses her eller fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen Roskilde. Spørgsmål om godkendelsen eller henvendelse om at få tilsendt godkendelsen besvares på tlf. nr.: 72 54 43 53 eller e-mail .

Hvis godkendelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at godkendelsen er annonceret.