Prøvestensdepotet, Kalvebod Miljøcenter, Københavns kommune. Afgørelse om vilkårsændring i revurderede miljøgodkendelse

27-09-2011

Miljøstyrelsen Roskilde har truffet afgørelse om vilkårsændring i revurderede miljøgodkendelse af 9. december 2010 for Prøvestensdepotet beliggende B-Vej 6, 2300 København S, drevet af Kalvebod miljøcenter Selinevej 2, 2300 København S.
Klagefristen udløber den 25. oktober 2011 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen Roskilde har truffet afgørelse om vilkårsændring i revurderede miljøgodkendelse af 9. december 2010 for Prøvestensdepotet beliggende B-Vej 6, 2300 København S, drevet af Kalvebod miljøcenter Selinevej 2, 2300 København S.

Grundet ændringer i Bekendtgørelse om deponeringsanlæg (Bek. nr. 719 af 24. juni 2011) ændres vilkår om slutafdækning på Prøvestensdepotet fra minimum 1 m. til minimum 0,5 m ren jord eller andre rene materialer.

Desuden tilføjes vilkår om, at Miljøstyrelsen Roskilde kan acceptere jord der indeholder ubetydelige mængder stoffer udover dem, der normalt karakteriserer ren jord.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøstyrelsen er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen kan hentes her eller fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen Roskilde. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 40 00 eller

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11 eller og skal være modtaget senest den 25. oktober kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur– og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .