Kommunekemi a/s: Afgørelse om ikke godkendelsespligt for anlæg til filtrering af flydende affald

13-09-2011

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Kommunekemi a/s kan etablere permanent anlæg til filtrering af flydende affald i Tankgård I og II, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil. Klagefristen udløber d. 11. oktober 2011 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Kommunekemi a/s, Lindholmvej 3, 5800 Nyborg kan etablere permanent anlæg til filtrering af flydende affald i Tankgård I og II, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Miljøstyrelsens afgørelse kan ses herunder. Offentligheden har helt eller delvis adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller og skal være modtaget senest den 11. oktober 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk .
Afgørelse