DONG Energy Power A/S, Olieterminalen SGOT ApS. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse og accept af risikorapport.

04-10-2011

Miljøstyrelsen Roskilde har revurderet miljøgodkendelserne for SGOT ApS,
Holtengårdsvej 25 og 30, 4230 Skælskør

I forbindelse med frasalg af SGOT Olieterminal til 3. part har DONG Energy anmodet om at få revurderet de gældende godkendelser, så der meddeles en særskilt afgørelse for SGOT Olieterminal. Miljøstyrelsen Roskilde har vurderet, at der kan meddeles en særskilt afgørelse for olieterminalen. klagefristen udløber den 1. november 2011 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen Roskilde har revurderet miljøgodkendelserne for SGOT ApS, Holtengårdsvej 25 og 30, 4230 Skælskør

I forbindelse med frasalg af SGOT Olieterminal til 3. part har DONG Energy anmodet om at få revurderet de gældende godkendelser, så der meddeles en særskilt afgørelse for SGOT Olieterminal. Miljøstyrelsen Roskilde har vurderet, at der kan meddeles en særskilt afgørelse for olieterminalen.

Sideløbende med denne revurdering af miljøgodkendelsen har pågået udarbejdelse og accept af en sikkerhedsrapport med tilhørende risikoanalyse. Den koordinerede sagsbehandling af sikkerhedsrapporten med risikomyndighederne (Arbejdstilsyn, Beredskabsmyndigheder, Miljøstyrelsen og Politi) har en selvstændig afgørelse.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøstyrelsen Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagernes akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelserne eller henvendelse om at få tilsendt afgørelserne besvares på 72 54 40 00 eller

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller og skal være modtaget senest den 1. november 2011 kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur– og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virk-somheder, organisationer og offentlige myndigheder. Se mere på Natur– og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .