DONG Energy Oilterminal - Ensted Olieterminal: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

05-10-2011

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for Ensted Olieterminal. Miljøstyrelsen har vurderet at der kan meddeles en særskilt afgørelse for olieterminalen. Klagefristen udløber d. 2. november 2011 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for Ensted Olieterminal, Varnæsvej 9, 6230 Aabenraa.

I forbindelse med frasalg af Ensted Olieterminal til 3. part har DONG Energy anmodet om at få revurderet den gældende godkendelse, så der meddeles en særskilt afgørelse for Ensted Olieterminal. Miljøstyrelsen har vurderet at der kan meddeles en særskilt afgørelse for olieterminalen.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøstyrelsen er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen kan ses herunder og kan fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen Odense. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 40 00 eller

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller og skal være modtaget senest den 2. november 2011 kl. 16.00. Miljøstyrelsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Se mere på Natur– og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .

Afgørelse