Amagerværket, Vattenfall A/S. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

04-10-2011

Miljøstyrelsen Roskilde har revurderet miljøgodkendelse for Amagerværket Kraftværksvej 37, 2300 København S.

I december 2008 blev Amagerværkets vilkår for Fællesanlæg revurderet. Af revurderingen fremgår dog, at udledning af spildevand til havet, først vil blive gennemført senere – når kvalitetskravene til visse tungmetaller foreligger. Denne revurdering omhandler alene elementer forbundet med Amagerværkets direkte udledning til havet. Der godkendes ikke nye aktiviteter eller anlæg med denne afgørelse, men afgørelsen indeholder en række nye og revurderede vilkår for det eksisterende anlæg. Klagefristen udløber den 2. november 2011 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen Roskilde har revurderet miljøgodkendelse for Amagerværket Kraftværksvej 37, 2300 København S.

I december 2008 blev Amagerværkets vilkår for Fællesanlæg revurderet. Af revurderingen fremgår dog, at udledning af spildevand til havet, først vil blive gennemført senere – når kvalitetskravene til visse tungmetaller foreligger. Denne revurdering omhandler alene elementer forbundet med Ama-gerværkets direkte udledning til havet. Der godkendes ikke nye aktiviteter eller anlæg med denne afgørelse, men afgørelsen indeholder en række nye og revurderede vilkår for det eksisterende anlæg.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøstyrelsen Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsnin-ger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen .

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 40 00 eller

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Mil-jøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, 72 54 40 00 eller og skal være modtaget senest den 2. november 2011 kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur– og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Se mere på Natur– og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .