Østkraft Produktion A/S. Undersøgelsespåbud

15-11-2011

Miljøstyrelsen Roskilde har meddelt 2 påbud om dokumentation af hht. støj og immission på Østkraft Produktion A/S, Skansevej 2, 3700 Rønne. klagefristen udløber den 14. december 2011 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen Roskilde, har meddelt 2 påbud om dokumentation af hht. støj og immission på Østkraft Produktion A/S, Skansevej 2, 3700 Rønne

Afgørelsen kan læses her elles fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen Roskilde.

Påbud OML

Påbud støj

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på tlf.: 72 54 43 29 eller .

Klagevejledning
Klager sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller . Klagen skal være modtaget senest den 14. december 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af sagen, at der indbetales et gebyr til nævnet, som også opkræver gebyret. Behandlingen af klagen påbegyndes ikke før gebyret er modtaget. Indbetales gebyret ikke rettidigt bortfalder klagen.

Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen, der er den 15. november 2011.