NLMK DanSteel A/S, Havnevej 33, 3300 Frederiksværk. Miljøgodkendelse til udskiftning af valsestol og tilladelse til udledning af spildevand til Stålværkshavnen.

09-11-2011

Miljøstyrelsen har meddelt godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven til udskiftning af valsestolen på NLMK DanSteel A/S og tilladelse efter samme lov til udledning af spildevand til Stålværkshavnen. Godkendelsen medfører ikke forøgelse af støjbelastningen fra virksomheden eller øget luftforurening. Udledningen af metaller med spildevand vil blive reduceret væsentligt i forhold til i dag. Klagefristen uløber onsdag den 7. december 2011 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen har meddelt godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven til udskiftning af valsestolen på NLMK DanSteel A/S og tilladelse efter samme lov til udledning af spildevand til Stålværkshavnen. Godkendelsen medfører ikke forøgelse af støjbelastningen fra virksomheden eller øget luftforurening. Udledningen af metaller med spildevand vil blive reduceret væsentligt i forhold til i dag.

Miljøstyrelsens afgørelse

Offentligheden har helt eller delvis adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7 – 11, 4000 Roskilde eller og skal være modtaget senest onsdag den 7. december 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .