Kommuneplantillæg af ny produktionslinje på Haldor Topsøe A/S.

15-11-2011

Miljøstyrelsen har udstedt tillæg til Frederikssund Kommuneplan for 2009-2021. Kommuneplantillægget betyder at der kan etableres en ny produkti-onslinje til fremstilling af tre mellemvarer på fabrikken i Frederikssund, Linderupvej 2 i Frederikssund.

Miljøstyrelsen har udstedt tillæg til Frederikssund Kommuneplan for 2009-2021. Kommuneplantillægget betyder at der kan etableres en ny produktionslinje til fremstilling af tre mellemvarer på fabrikken i Frederikssund, Linderupvej 2 i Frederikssund.

Ifølge VVM-bekendtgørelsen er det i dette tilfælde Miljøstyrelsen, der står for planlægningen. Miljøstyrelsen har efter to offentlige høringer og en vurdering af de samlede miljømæssige konsekvenser afgjort, at den nye produktionslinje vil kunne gennemføres under hensyn til det omgivende miljø.
Miljøstyrelsen har ved afgørelsen især lagt vægt på, at den nye produktionslinje ikke vil øge støjen til omgivelserne og ikke være til hinder for at støjgrænserne på anlægget kan overholdes. Derudover er det også af væsentlig betydning, at anlægget ikke vil påvirke Natura 2000 området væsentligt, og at den nye produktionslinje ikke omfatter stoffer indeholdende metaller eller andre miljøfremmede stoffer, der kan være problematiske i forhold til vandmiljøet.

Kommuneplantillægget

Udstedelsesbrevet

Sammenfattende redegørelse

Bemærkninger i høringsperioden

Kommunens bemærkninger

VVM-redegørelsen

Ikke teknisk resume

Materiale kan også fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen Roskilde, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.


Klagevejledning

Kommuneplantillægget kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, jf. planlovens §§ 58 og 59.

Klagefristen er 4 uger fra i dag. Klage skal sendes direkte til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post til .

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. for privatpersoner eller 3000 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Udstedelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Miljøstyrelsen Roskilde
Ny Østergade 7-11
Tlf.: 7254 4000
e-post: