Stena Jern & Metal A/S, ny miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt

30-03-2011

Miljøstyrelsen Roskilde har meddelt Stena Jern & Metal A/S, Navervej 19, 4000 Roskilde en ny samlet miljøgodkendelse af virksomhedens anlæg og aktiviteter i Roskilde. Godkendelsen erstatter alle tidligere afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven og omfatter også visse mindre ændringer på virksomheden.

Miljøstyrelsen Roskilde har endvidere foretaget en screening af ændringerne efter reglerne i VVM-bekendtgørelsen og på den baggrund truffet afgørelse efter planloven om, at ændringerne ikke udløser VVM-pligt.

Miljøstyrelsen Roskilde har meddelt Stena Jern & Metal A/S, Navervej 19, 4000 Roskilde en ny samlet miljøgodkendelse af virksomhedens anlæg og aktiviteter i Roskilde. Godkendelsen erstatter alle tidligere afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven og omfatter også visse mindre ændringer på virksomheden.

Miljøstyrelsen Roskilde har endvidere foretaget en screening af ændringerne efter reglerne i VVM-bekendtgørelsen og på den baggrund truffet afgørelse efter planloven om, at ændringerne ikke udløser VVM-pligt.

Miljøstyrelsens afgørelse

Bilag til afgørelsen

Offentligheden har helt eller delvis adgang til sagens øvrige oplysninger.

Klagevejledning

Miljøgodkendelsen
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over miljøgodkendelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde og skal være modtaget senest onsdag den 27. april 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .

Afgørelsen om ikke VVM-pligt
Afgørelsen efter planloven kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen (planlovens § 58 og § 59).

Klagefristen udløber den 27. april 2011. Klagen skal sendes direkte til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post til .

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .

Domstolsprøvelse
Miljøstyrelsens afgørelser efter såvel miljøbeskyttelsesloven som planloven kan indbringes for domstolene inden 30. september 2011.