Odense Kraftvarmeværk: Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt

23-03-2011

Miljøstyrelsen har givet Odense Kraftvarmeværk miljøgodkendelse til drift af en slaggeplads på virksomhedens areal, med kapacitet til et døgns produktion af forbrændingsslagger fra Odense Kraftvarmeværk. Klagefristen udløber d. 20. april kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet Odense Kraftvarmeværk miljøgodkendelse til drift af en slaggeplads på virksomhedens areal, med kapacitet til et døgns produktion af forbrændingsslagger fra Odense Kraftvarmeværk.

Miljøstyrelsens afgørelse kan ses herunder. Offentligheden har hel eller delvis adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ, eller og skal være modtaget senest den 20. april inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet

Ikke VVM-pligt
Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for slaggepladsen.

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes direkte til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post til . Klagen skal være modtaget hos Natur- og Miljøklagenævnet senest den 20. april.

For begge afgørelser gælder:
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .
Miljøgodkendelse
VVM screeningsafgørelse
Screeningsnotat (bilag til VVM)