I/S Amagerforbrænding, miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt

28-03-2011

Miljøstyrelsen har givet I/S Amagerforbrænding, Kraftværksvej 31, 2300 København S, miljøgodkendelse til et forsøg med forbrænding af shredderaffald.

Miljøstyrelsen har givet I/S Amagerforbrænding, Kraftværksvej 31, 2300 København S, miljøgodkendelse til et forsøg med forbrænding af shredderaffald.
Miljøstyrelsens afgørelse.

Offentligheden har hel eller delvis adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Mil-jøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde eller og skal være modtaget senest den 26. april 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet
Ikke VVM-pligt
Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for projektet.
En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes direkte til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post til . Klagen skal være modtaget hos Natur- og Miljøklage-nævnet senest den 26. april 2011.

For begge afgørelser gælder:
Natur– og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virk-somheder, organisationer og offentlige myndigheder. Se mere på Natur– og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .