DONG Energy - Enstedværket: Afgørelse om ikke godkendelsespligt og ikke VVM-pligt

02-03-2011

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at DONG Energy – Enstedværket midlertidigt kan etablere og anvende to 80 m3 tanke til oplag af driftsolie, mens den normale driftsolie tank renoveres, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil. Klagefristen udløber d. 30. marts 2011 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at DONG Energy – Enstedværket, Flensborgvej 185, 6200 Aabenraa midlertidigt kan etablere og anvende to 80 m 3 tanke til oplag af driftsolie, mens den normale driftsolie tank renoveres, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil. Der vil være behov for de to mindre tanke i en periode på op til 6 måneder fra i dag. Tankene fjernes efter brug.

Miljøstyrelsen har afgjort, at det ansøgte ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet (bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010, § 3, stk.2).

Miljøstyrelsens afgørelser kan ses herunder. Offentligheden har helt eller delvis adgang til sagens øvrige oplysninger.

Retten til at se sagens akter sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelserne Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller og skal være modtaget senest den senest den 30. marts 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr for alle andre klagere for hver påklaget afgørelse, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .

Afgørelse om ikke godkendelsespligt
Afgørelse om ikke VVM-pligt
VVM-screeningsnotat