Dansk Overflade Teknik A∙S: Miljøgodkendelse af afkast

09-03-2011

Miljøstyrelsen har givet Dansk Overflade Teknik A∙S miljøgodkendelse til at etablere et afkast til udledning af ubehandlet luft fra syrehallen gennem en 16 m høj skorsten. Klagefristen udløber den 6. april 2011 kl. 16.00

Miljøstyrelsen har givet Dansk Overflade Teknik A∙S, Nyborgvej 29, 5863 Ferritslev miljøgodkendelse til at etablere et afkast til udledning af ubehandlet luft fra syrehallen gennem en 16 m høj skorsten.

Godkendelsen er et tillæg til den gældende godkendelse af 21. december 2006.

Miljøstyrelsens afgørelse kan ses herunder. Offentligheden har hel eller delvis adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Mil-jøstyrelsen Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller og skal være modtaget senest den 6. april 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklage-nævnet

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk .
Afgørelse