Danish Crown Esbjerg A/S: Udskiftning af kølekondensator uden særskilt miljøgodkendelse samt vilkårsændring for påfyldning af ammoniak

23-03-2011

Miljøstyrelsen har givet Danish Crown Esbjerg A/S tilladelse til at udskifte 2 af deres kølekondensatorer, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil. Desuden er der givet midlertidig vilkårsændring til påfyldning af ammoniak fra tankbil med 3.000 kg ammoniak. Klagefristen udløber d. 20. april 2011 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen har givet Danish Crown Esbjerg A/S, Gammelby Ringvej 1, 6700 Esbjerg tilladelse til at udskifte 2 af deres kølekondensatorer, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil. Desuden er der givet midlertidig vilkårsændring til påfyldning af ammoniak fra tankbil med 3.000 kg ammoniak. Den gældende miljøgodkendelse tillader påfyldning af ammoniak til eksisterende køleanlæg med 80 kg´s beholdere ad gangen.
Miljøstyrelsens afgørelse kan ses herunder. Offentligheden har helt eller delvis adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller og skal være modtaget senest den 20. april 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklage-nævnet.

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .
Afgørelse om ikke godkendelsespligt
Vilkårsændring