Arla Foods amba, Høgelund Mejeri: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

30-03-2011

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelsen for Arla Foods amba, Høgelund Mejeri. Klagefristen udløber d. 27. april 2011 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelsen for Arla Foods amba, Høgelund Mejeri, Bregnehøjvej 16, 6500 Vojens.

Ved revurderingen er der blandt andet stillet vilkår til opbevaring af olie, råvarer og hjælpestoffer så risikoen for forurening af jord og grundvand minimeres, og kravene til udledning af overfladevand fra mejeriet er skærpet.

Miljøstyrelsens afgørelse kan ses herunder. Offentligheden har hel eller delvis adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller og skal være modtaget senest den 27. april 2011 kl. 16.00. Miljøstyrelsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .
Afgørelse