Arla Foods amba, Esbjerg Mejeri: Afgørelse om ikke VVM-pligt og tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde

16-03-2011

Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for et nyt procesanlæg og opførelse af ny lagerhal på Esbjerg Mejeri.

Ikke VVM-pligt
Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for et nyt procesanlæg og opførelse af ny lagerhal på Esbjerg Mejeri, Kvaglundvej 84, 6705 Esbjerg Ø.

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes direkte til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post til nmkn@.dk. Klagen skal være modtaget hos Natur- og Miljøklagenævnet senest den 13. april 2011.

Påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejde
Miljøstyrelsen har samtidig truffet afgørelse om, at Esbjerg Mejeri kan påbegynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med etablering af nyt procesanlæg og opførelse af ny lagerhal, før der er givet en miljøgodkendelse hertil.

Afgørelsen kan ses herunder. Offentligheden har helt eller delvis adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Mil-jøstyrelsen Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller og skal være modtaget senest den 13. april 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklage-nævnet.

For begge afgørelser gælder:
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Se mere på Natur- og Mil-jøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .

Screeningsafgørelse
VVM screeningsnotat
Tilladelse til at påbegynde byggeri