pK Chemicals A/S. Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde samt ansøgning om miljøgodkendelse

21-05-2011

Miljøstyrelsen Roskilde har truffet afgørelse om, at pK Chemicals A/S kan påbegynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med produktion af polysakkarid på adressen Hårlev Mark 2, 4652 Hårlev, før der er givet en miljøgodkendelse hertil.

Miljøstyrelsen Roskilde har truffet afgørelse om, at pK Chemicals A/S kan påbegynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med produktion af polysakkarid på adressen Hårlev Mark 2, 4652 Hårlev, før der er givet en miljøgodkendelse hertil.

Miljøstyrelsens afgørelse

Offentligheden har helt eller delvis adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Bemærk: Afgørelsen blev meddelt til virksomheden den 14. april 2011, men på grund af forsinket annoncering i forhold til dato anført i afgørelsen, gælder nedenstående klagefrist, som er den 20. juni 2011. Den oprindelige klagefrist som anført i afgørelsen af 14. april 2011 er altså forlænget til 20. juni 2011.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11 eller og skal være modtaget senest den 20. juni 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .


Ansøgning om miljøgodkendelse

pK Chemicals A/S har søgt om miljøgodkendelse til produktion af polysakkarid på Hårlev Mark 2, 4652 Hårlev.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden 4 uger fra annonceringstidspunktet.

Endvidere kan enhver inden for 4 uger fra annonceringstidspunktet anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden for 2 uger fra modtagelse.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, tlf. 5472 4347 eller 5472 4301 eller på . Disse skal være modtaget senest den 20. juni 2011 inden kl. 16.00.