Novo Nordisk A/S. Afgørelse om ikke godkendelsespligt for ændringer i pilotanlæg

10-05-2011

Miljøstyrelsen Roskilde har truffet afgørelse om, at Novo Nordisk A/S, Brennum Park, 3400 Hillerød kan lave ændringer i pilotanlægget i bygning 25K, herunder etablering af en tredje høsttank, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Miljøstyrelsen Roskilde har truffet afgørelse om, at Novo Nordisk A/S, Brennum Park, 3400 Hillerød kan lave ændringer i pilotanlægget i bygning 25K, herunder etablering af en tredje høsttank, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Miljøstyrelsens afgørelse.

Offentligheden har helt eller delvis adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til
Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7 – 11, 4000 Roskilde eller og skal være modtaget senest den 7. juni 2001 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklage-nævnet.

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virk-somheder, organisationer og offentlige myndigheder. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk .