Køge Jorddepot. Påbud

25-05-2011

Miljøstyrelsen Roskilde, har meddelt påbud om ændring af vilkår i ”Miljøgodkendelse af Køge Jorddepot, Nordhavsvej 40, 4600 Køge, november 2006”

Miljøstyrelsen Roskilde, har meddelt påbud om ændring af vilkår i ”Miljøgodkendelse af Køge Jorddepot, Nordhavsvej 40, 4600 Køge, november 2006”

Påbuddet ændrer vilkår om grænseværdier for forurenede stoffer i udledningsvandet.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøstyrelsen er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Påbud kan læses her

Afgørelsen kan fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen Roskilde. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 40 00 eller

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Mil-jøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7 eller og skal være modtaget senest den 22. juni 2011 kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur– og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Se mere på Natur– og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .