Dong Energy Power, Kyndbyværket. Miljøgodkendelse

31-05-2011

Miljøstyrelsen Roskilde har givet Dong Energy Power, Kyndbyværket, Kyndbyvej 90, 3630 Jægerspris miljøgodkendelse til etablering af overjordisk dagtank på 20.000 liter til letolie.

Miljøstyrelsen Roskilde har givet Dong Energy Power, Kyndbyværket, Kyndbyvej 90, 3630 Jægerspris miljøgodkendelse til etablering af overjordisk dagtank på 20.000 liter til letolie.

Miljøstyrelsens afgørelse.

Offentligheden har helt eller delvis adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Mil-jøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller og skal være modtaget senest den 28. juni 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrel-sen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virk-somheder, organisationer og offentlige myndigheder. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .