Danish Crown Esbjerg A/S: Midlertidige tilladelse til ind- og udkørsel af svin fra Taurusvej

04-05-2011

Miljøstyrelsen Odense har truffet afgørelse om, at Danish Crown Esbjerg A/S i uge 36-46 2011 kan benytte indkørslen til virksomheden fra Taurusvej i stedet for indkørslen på Exnersvej, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil. Klagefristen udløber d. 1. juni 2011 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen Odense har truffet afgørelse om, at Danish Crown Esbjerg A/S, Gammelby Ringvej 1, 6700 Esbjerg, i uge 36-46 2011 kan benytte indkørslen til virksomheden fra Taurusvej i stedet for indkørslen på Exnersvej, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Miljøstyrelsens afgørelse kan ses herunder. Offentligheden har helt eller delvis adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller og skal være modtaget senest den 1. juni 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk .

Afgørelse