CP Kelco ApS. Miljøgodkendelse

21-05-2011

Miljøstyrelsen har givet CP Kelco ApS, Ved Banen 16, Ll. Skensved miljøgodkendelse til etablering af udskiftning af en tank til opbevaring af ammoniak og installering af et system til begrænsning af udslip.

Miljøstyrelsen har givet CP Kelco ApS, Ved Banen 16, Ll. Skensved miljøgodkendelse til etablering af udskiftning af en tank til opbevaring af ammoniak og installering af et system til begrænsning af udslip.
Miljøstyrelsens afgørelse.

Offentligheden har helt eller delvis adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.
Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Mil-jøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde eller og  skal være modtaget senest den 20. juni 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virk-somheder, organisationer og offentlige myndigheder. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .