Amagerværket, Vattenfall A/S. Miljøgodkendelse af supplerende modtagefaciliteter for biomasse samt nyt påslag.

24-05-2011

Miljøstyrelsen Roskilde har givet Amagerværket Vattenfall A/S, Kraftværks-vej 37, 2300 København S, miljøgodkendelse til etablering af supplerende modtagefaciliteter for biomasse samt nyt påslag.

Miljøstyrelsen Roskilde har givet Amagerværket Vattenfall A/S, Kraftværksvej 37, 2300 København S, miljøgodkendelse til etablering af supplerende modtagefaciliteter for biomasse samt nyt påslag.

Amagerværket ønsker fremadrettet at anvende biomasse-briketter som supplement til bio-piller. Samtidig er det planen, at briketterne transporteres til Amagerværket med skib.

Det betyder, at der skal etableres lossefaciliteter til losning af briketter fra skib ved Nordkaj. Nordkajen er i forvejen udstyret med faciliteter for udskibning af aske, slagger og gips fra Amagerværket.

Miljøstyrelsens afgørelse .

Offentligheden har helt eller delvis adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7 -11, 4000 Roskilde eller og skal være modtaget senest den 21. juni 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .