Alk-Abelló, Vilkårsændring

10-05-2011

Miljøstyrelsen Roskilde har givet Alk-Abelló, Bøge Allé 6-8, Hørsholm vilkårsændring til etablering til, at der kan oplagres større mængder affald samt, at andre filtre end HEPA-filtre kan anvendes før udledning til det fri.

Miljøstyrelsen Roskilde har givet Alk-Abelló, Bøge Allé 6-8, Hørsholm vilkårsændring til etablering til, at der kan oplagres større mængder affald samt, at andre filtre end HEPA-filtre kan anvendes før udledning til det fri.

Miljøstyrelsens afgørelse
Ansøgning
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Ændring af vilkår

Offentligheden har helt eller delvis adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberet-tigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Mil-jøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-13, 4000 Roskilde eller og skal være modtaget senest den 8. juni 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .