Statoil Refining Denmark A/S. Afgørelse vedr. sikkerhedsniveau

14-06-2011

Miljøstyrelsen Roskilde har gennemgået virksomhedens sikkerhedsrapport og fundet, at virksomheden har klarlagt risikoen for større uheld på raffinaderiet og godtgjort, at der findes et system til kontrol og begrænsning af denne risiko. På det grundlag har Miljøstyrelsen Roskilde afgjort, at virksomhedens sikkerhedsniveau i forhold til det eksterne miljø er acceptabelt på en række nærmere angivne vilkår. Klagefristen udløber 13. juli 2001 kl. 16.00

Miljøstyrelsen Roskilde har gennemgået virksomhedens sikkerhedsrapport og fundet, at virksomheden har klarlagt risikoen for større uheld på raffinaderiet og godtgjort, at der findes et system til kontrol og begrænsning af denne risiko. På det grundlag har Miljøstyrelsen Roskilde afgjort, at virksomhedens sikkerhedsniveau i forhold til det eksterne miljø er acceptabelt på en række nærmere angivne vilkår.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøstyrelsen er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen kan ses her eller fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde, 72 54 43 27 eller .

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde, . Klagen skal være modtaget senest den 13. juli 2011 kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til klagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klager koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.