Kommunekemis deponi ved Klintholm: Miljøgodkendelse

01-06-2011

Miljøstyrelsen har givet Kommunekemis deponi ved Klintholm en miljøgodkendelse til etablering af en overjordisk dieselolietank til entreprenørmateriel placeret under tag. Klagefristen udløber d. 29. juni 2011 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen har givet Kommunekemis deponi ved Klintholm en miljøgodkendelse til etablering af en overjordisk dieselolietank til entreprenørmateriel placeret under tag.

Miljøstyrelsens afgørelse kan ses herunder. Offentligheden har helt eller delvis adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller og skal være modtaget senest den 29. juni 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .

Afgørelse