Kolding Havn: Afgørelse om fristforlængelse, miljøkonsekvensvurdering og sikkerhedsstillelse

01-06-2011

Miljøstyrelsen har givet Kolding Havn fristforlængelse til 1. august 2011, til sikring af havnens deponi for havnesediment pga. uforudsete forsinkelser i anlægsarbejdet. Der træffes samtidigt afgørelse om miljøkonsekvensvurdering og godkendelse af sikkerhedsstillelse for deponiet. Klagefristen udløber d. 29. juni 2011 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen har givet Kolding Havn fristforlængelse til 1. august 2011, til sikring af havnens deponi for havnesediment pga. uforudsete forsinkelser i anlægsarbejdet. Der træffes samtidigt afgørelse om miljøkonsekvensvurdering og godkendelse af sikkerhedsstillelse for deponiet.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen kan ses herunder og kan desuden fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen Odense. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 40 00 eller .

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ, eller og skal være modtaget senest den 29. juni 2011 kl. 16.00. Miljøstyrelsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.
Natur– og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Se mere på Natur– og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .

Afgørelse
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 5
Bilag 6
Bilag 7