DONG Energy, Avedøreværket. Afgørelse

01-06-2011

Miljøstyrelsen Roskilde har truffet afgørelse om, at etablering af et nyt afsaltningsanlæg på Avedøreværkets blok 2, Hammerholmen 50, Hvidovre, ikke er godkendelsespligtig efter miljøbeskyttelsesloven. Formålet med anlægget er at fjerne salte fra havvand, hvorefter det rensede havvand kan erstatte grundvand.

Miljøstyrelsen Roskilde har truffet afgørelse om, at etablering af et nyt afsaltningsanlæg på Avedøreværkets blok 2, Hammerholmen 50, Hvidovre, ikke er godkendelsespligtig efter miljøbeskyttelsesloven. Formålet med anlægget er at fjerne salte fra havvand, hvorefter det rensede havvand kan erstatte grundvand.
Miljøstyrelsens afgørelse.

Offentligheden har helt eller delvis adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde, eller til mailadressen: og skal være modtaget senest den 29. juni 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .