Arwos Deponi A/S: Afgørelse om revurdering af vilkår i miljøgodkendelse

08-06-2011

Miljøstyrelsen har revurderet gældende vilkår vedrørende kontrol med grundvand på Arwos Deponi A/S. Der er fastlagt vilkår i overensstemmelse med deponeringsbekendtgørelsens bestemmelser. Klagefristen udløber d. 6. juli 2011 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen har revurderet gældende vilkår vedrørende kontrol med grundvand på Arwos Deponi A/S.
Der er fastlagt vilkår i overensstemmelse med deponeringsbekendtgørelsens bestemmelser.
Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøstyrelsen er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen kan ses herunder eller kan fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen Odense. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 40 00 eller .

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40 eller og skal være modtaget senest den 6. juli 2011 kl. 16.00. Miljøstyrelsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur– og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Se mere på Natur– og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .
Afgørelse