Arla Foods, Esbjerg Mejeri: Afgørelse om ikke godkendelsespligt

22-06-2011

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Arla Foods, Esbjerg Mejeri kan opstille en ny steriltank og udskifte en tappe- og pakkelinie, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Arla Foods amba, Esbjerg Mejeri kan opstille en ny steriltank og udskifte en tappe- og pakkelinie, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Miljøstyrelsens afgørelse kan ses herunder. Offentligheden har helt eller delvis adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller og skal være modtaget senest den 20. juli 2011 kl. 16.00. Miljøstyrelsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk .

Afgørelse