Udvidelse af produktionen på virksomheden Emmelev A/S: Forslag til kommuneplantillæg - VVM-redegørelse

19-07-2011

Miljøstyrelsen Odense offentliggør et forslag til kommuneplantillæg samt VVM-redegørelse for udvidelse af produktionen af rapsolie, rapskager, glycerin og biodiesel på virksomheden Emmelev A/S. Frister for henholdsvis bemærkning og klager: 15. august og 14. september 2011.

Miljøstyrelsen Odense offentliggør et forslag til kommuneplantillæg samt en særskilt vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for udvidelse af produktionen af rapsolie, rapskager, glycerin og biodiesel på virksomheden Emmelev A/S.

Virksomheden er beliggende på adressen Emmelevgyden 25, 5450 Otterup.

Baggrunden er, at Emmelev A/S ønsker at forøge produktionen af biodiesel og øvrige produkter til i størrelsesordenen en fordobling af den nuværende produktion.

Ifølge VVM-bekendtgørelsen er det i dette tilfælde Miljøstyrelsen Odense, der står for planlægningen. Derfor er det Miljøstyrelsen, som sender forslaget til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse i offentlig høring.

Miljøstyrelsen Odense har, som bilag til VVM-redegørelsen, udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse.

Forslaget til kommuneplantillæg ændrer ikke i kommuneplanens rammebestemmelser. Miljøstyrelsen vurderer derfor, at en miljøvurdering af kommuneplantillægget kan undlades i henhold til miljøvurderingslovens § 3. Denne afgørelse er klageberettiget, se klagevejledning nederst i annoncen.

Se forslaget til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse herunder eller få materialet ved henvendelse til Miljøstyrelsen Odense, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Forslag til kommuneplantillæg
VVM-redegørelse

Bilag:
Udkast til miljøgodkendelse
- Bilag A, ansøgning, del 1
- Bilag A, ansøgning, del 2
- Bilag B, kort, beliggenhed
- Bilag C, kort omgivelser

Frist for indsigelser og bemærkninger
Indsigelser og øvrige bemærkninger til planforslaget kan sendes til Miljøstyrelsen Odense frem til den 14. september 2011. Miljøstyrelsen Odense vil herefter tage endelig stilling til, om der skal åbnes mulighed for at gennemføre projektet. Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til:

Miljøstyrelsen Odense
C.F. Tietgens Boulevard 40
Tlf.: 7254 40 00
e-post:

Klagevejledning
(NB: gælder kun afgørelsen om at miljøvurdering af kommuneplantillægget kan undlades)

Afgørelsen om at en miljøvurdering af kommuneplantillægget kan undlades kan påklages til Natur-og Miljøklagenævnet af
• ansøgeren
• enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
• kommunalbestyrelsen
• landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Natur- og Miljøklagenævnet. Så vidt muligt elektronisk på ellers pr. brev til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV.

Klagen skal være modtaget senest den 15. august 2011 inden kl. 16.00.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet mod-tager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk .

Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Søgsmål
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.