DanSteel A/S. Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde

06-07-2011

Miljøstyrelsen Roskilde har truffet afgørelse om, at DanSteel A/S kan påbegynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med opførelse af en ny valseslibehal, før der er givet en miljøgodkendelse hertil. Klagefristen udløber den 3. august 2011.

Miljøstyrelsen Roskilde har truffet afgørelse om, at DanSteel A/S kan påbegynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med opførelse af en ny valseslibehal, før der er givet en miljøgodkendelse hertil.

Miljøstyrelsens afgørelse.

Offentligheden har helt eller delvis adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7 – 11, 4000 Roskilde eller og skal være modtaget senest den 3. august 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .