CP Kelco Aps. Miljøgodkendelse

06-07-2011

Miljøstyrelsen Roskilde har givet CP Kelco Aps, Ved Banen 16, 4623 Lille Skensved miljøgodkendelse til udvidelsen af LMA-produktionen. Klagefristen udløber den 3. august 2011 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen Roskilde har givet CP Kelco Aps, Ved Banen 16, 4623 Lille Skensved miljøgodkendelse til udvidelsen af LMA-produktionen.
Miljøstyrelsens afgørelse.

Offentligheden har helt eller delvis adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.
Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberet-tigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til
Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde eller og skal være modtaget senest den 3. august 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virk-somheder, organisationer og offentlige myndigheder. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .