Haldor Topsøe A/S, Frederikssund. Tillæg til miljøgodkendelse

18-01-2011

Miljøstyrelsen Roskilde har givet Haldor Topsøe A/S, Centervej 11, 3600 Frederikssund miljøgodkendelse til oplag af flydende miljøfarlige stoffer og materialer på Haldor Topsøe A/S, Centervej 11, 3600 Frederikssund.
Klagefrist: 15. februar 2011, kl. 16.00

Miljøstyrelsen Roskilde har givet Haldor Topsøe A/S, Centervej 11, 3600 Frederikssund miljøgodkendelse til oplag af flydende miljøfarlige stoffer og materialer på Haldor Topsøe A/S, Centervej 11, 3600 Frederikssund.

Virksomheden har allerede en miljøgodkendelse til oplag af miljøfarlige faste stoffer og materialer, men ikke til miljøfarlige flydende stoffer og materialer. Virksomheden har med denne godkendelse tilladelse til oplag af miljø-farlige flydende stoffer og materialer.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøstyrelsen Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberet-tigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.
Klager sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde eller . Klagen skal være modtaget senest den 15. februar 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af sagen, at der indbetales et gebyr til nævnet, som også opkræver gebyret. Behandlingen af klagen påbegyndes ikke, før gebyret er modtaget. Indbetales gebyret ikke rettidigt bortfalder klagen.

Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen, der er den 18. januar 2011.