DONG Energy, Vejen Kraftvarmeværk: Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt

18-01-2011

Miljøstyrelsen Odense har givet DONG Energy, Vejen Kraftvarmeværk miljøgodkendelse til etablering af omlastning af affald på Vejen Kraftvarmeværk, i eksisterende hal. Klagefristen udløber d. 15. februar 2011 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen Odense har givet DONG Energy, Vejen Kraftvarmeværk, Koldingvej 30b, 6600 Vejen, miljøgodkendelse til etablering af omlastning af affald på Vejen Kraftvarmeværk, i eksisterende hal.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøstyrelsen Odense er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ, eller . Klagen skal være modtaget senest den 15/2 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Ikke VVM-pligt
Miljøstyrelsen Odense har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for omlastning af affald på Vejen Kraftvarmeværk, Koldingvej 30b, 6600 Vejen.

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes direkte til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post til . Klagen skal være modtaget hos Natur- og Miljøklagenævnet senest den 15/2 2011.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Behandlingen af klagen vil først begynde, når gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk .

For begge afgørelser gælder:
Afgørelsen kan ses herunder eller kan fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen Odense. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 7254 4000 eller .

Hvis afgørelserne ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.
Miljøgodkendelse
VVM-afgørelse
VVM-screening