Danisco Grindsted: Ansøgning om miljøgodkendelse og Afgørelse om ikke godkendelsespligt

26-01-2011

Danisco Grindsted har søgt om miljøgodkendelse til at genoptage Xylanaseproduktion i biofabrikken. Miljøstyrelsen Odense har truffet afgørelse om, at Danisco Grindsted kan foretage forsøg med fermentering af natamycin i de eksisterende fermentorer, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil. Klagefristen udløber d. 23. februar 2011 kl. 16.00.

Danisco Grindsted, Tårnvej 25, 7200 Grindsted har søgt om miljøgodkendelse til at genoptage Xylanaseproduktion i biofabrikken.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden 4 uger fra annonceringstidspunktet. Endvidere kan enhver inden for samme periode anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøministeriet, Miljøstyrelsen Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller . Disse skal være modtaget senest den 23. februar 2011 kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt
Miljøstyrelsen Odense har truffet afgørelse om, at Danisco Grindsted, Tårnvej 25, Grindsted kan foretage forsøg med fermentering af natamycin i de eksisterende fermentorer, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen kan ses herunder eller fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen Odense. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til 7254 4000 eller .

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøstyrelsen Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller . Klagen skal være modtaget senest den 23. februar 2011 kl. 16.00. Miljøstyrelsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Afgørelse