Vattenfall Fynsværket: Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt

09-02-2011

Miljøstyrelsen har ændret vilkår i Fynsværkets miljøgodkendelse til halmfyret kedel (blok 8). Ændringen betyder at kørsel med halm til værket må spredes ud over en større del af døgnet. Miljøstyrelsen har samtidig afgjort, at udskiftning af kulkran på Fynsværkets kaj, ikke kræver godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven. Klagefristen udløber d. 9. marts 2011 kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har ændret vilkår i Fynsværkets miljøgodkendelse til halmfyret kedel (blok 8). Ændringen betyder at kørsel med halm til værket må spredes ud over en større del af døgnet (dag og aften).

Miljøstyrelsen har samtidig afgjort, at udskiftning af kulkran på Fynsværkets kaj, ikke kræver godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven.

Fynsværket er beliggende Havnegade 120, 5000 Odense C.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøstyrelsen er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40. 5220 Odense SØ eller . Klagen skal være modtaget senest den 9. marts 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Ikke VVM-pligt
Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for udvidelse af tidsrum før kørsel med halm til Fynsværket blok 8, Havnegade 120, 5000 Odense C.

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes direkte til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post til . Klagen skal være modtaget hos Natur- og Miljøklagenævnet senest den 9. marts 2011.

For begge afgørelser gælder:
Afgørelserne kan ses herunder. Oplysninger om afgørelserne kan fås på telefon 7254 4000 eller

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Hvis afgørelserne ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.
Afgørelse om ikke godkendelsespligt
Afgørelse om ændret vilkår
VVM screening
VVM afgørelse